Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Hlavné menu

Vyhľadávanie

Info o observatóriu

Adresa:

Astronomické observatórium
P.O.Box 4
900 01 Modra
Slovenská republika
tel.: +421 336475261

Zemepisná dĺžka:

17°,27402056 východne

Zemepisná šírka:

48°,37327278 severne

Nadmorská výška:

531.10 m

Kód MPC:

118

Pozorovanie tranzitu exoplanéty TrES-3b a WASP-12b

V noci z 31.10./1.11.2009 sa nám pri pomerne zlých podmienkach (Mesiac krátko pred slnom, hmlisto) podarilo odpozorovať tranzit exoplanéty WASP-12b. Spracované dáta a vizualizáciu nájdete na web stránke Sekcie premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti.
Dňa 11.7.2009 sme po druhýkrát pozorovali zákryt materskej hviezdy extrasolárnou planétou. Vďaka vhodným atmosferickým a geometrickým podmienkam (výška objektu nad obzorom počas celého zákrytu) sa nám podarilo pomerne kvalitné fotometrické pozorovanie. Pozorovanie bolo vykonané hlavným ďalekohľadom 0.60m Zeissovým reflektorom s f=3290mm pomocou CCD kamery Ap8 v Johnsonovom filtri R (UBVRI systém).


Ilustrácia vzdialenosti a veľkosti materskej hviezdy (vľavo) a exoplanéty (vpravo) TrES-3b v reálnej mierke.

Tranzitujúce extrasolárne planéty zatiaľ nemôžeme pozorovať priamo, a to najmä kvôli ich malej uhlovej vzdialenosti od materskej hviezdy a samotnému jasu hviezdy. Svetelný tok materskej hviezdy je v prípade exoplanéty TrES-3b viac ako 109 krát silnejší ako slabé odrazené svetlo od extrasolárnej planéty (vo viditeľnej oblasti spektra). Na druhej strane, ak je rovina dráhy extrasolárnej planéty v zornom lúči pozorovateľa, počas prechodu popred disk hviezdy zpôsobí pokles jej jasnosti, ktorý sme schopní pozorovať. Aj napriek tomu, že väčšina dodnes známych tranzitujúcich exoplanét spôsobuje poklesy jasnosti na úrovni tisícin až stotín magnitúd, je táto metóda najdostupnejšia a do pozorovacích kampaní úspešne prispievajú i amatérski astronómovia.

Náš cieľ - hviezda GSC 03089-00929, ktorá sa na nebeskú sféru premieta do súhvezdia Herkula, má priemer približne 0,813 priemeru Slnka a hmotnosť 0,924 MS . Ide o hviezdu spektrálneho typu G so zdanlivou jasnosťou 12,4 (V). Fotometrická kampaň Trans-Atlantic Exoplanet Survey zaznamenala v roku 2007 pravidelný pokles jasnosti materskej hviezdy, ktorý sa dal vysvetliť prítomnosťou menej hmotného sprievodcu na dráhe vo veľmi malej vzdialenosti od hviezdy. Teleso planetárneho charakteru bolo neskôr potvrdené spektroskopickými pozorovaniami, pričom hmotnosť exoplanéty sa odhadla na 1,92 hmotnosti planéty Jupiter. Tento planetárny systém bol od objavu považovaný za nezvyčajný: okrem toho, že išlo už o takmer "tradičnú" exoplanétu typu horúci Jupiter (obrie plynné planéty v extrémne blízkej vzdialenosti od materskej hviezdy), táto planéta je pomerne hmotná (takmer dvojnásobok hmotnosti Jupitera) a zároveň jej obeh okolo hviezdy trvá iba 1,30619 dňa. Veľká polos kruhovej dráhy planéty je teda iba 0,0226 AU pričom planéta obieha okolo hviezdy v blízkosti roviny zorného uhla pozemského pozorovateľa, vďaka čomu môžeme pravideľne pozorovať prechod planéty popred disk hviezdy, resp. jeho prejav poklesom jasnosti hviezdy. Fyzikálne modely ukazujú, že vzájomné slapové pôsobenie hviezdy a exoplanéty spôsobuje zmenšovanie veľkej polosi explanéty, ktorá by časom mohla dopadnúť na hviezdu.

Zorné pole, náš objekt označený ako Obj1. Fotometria spracovaná programom MaxIm DL.

Naše pozorovanie určilo čas stredu zákrytu na JD 2455024,47752 +/- 0.00046, čo je o 5,76 minúty skôr oproti očakávanému času. Posledné merania však ukazujú, že zákryt nastáva pravidelne s podobným predstihom a katalógový čas zákrytu sa tak zrejme opraví. Hĺbka pokesu jasnosti materskej hviezdy bola určená na 0.0295 +/- 0.0011magnitúdy a trvanie (prvý až štvrtý kontakt) zákrytu sme určili na 85.4 +/- 2.4 minút, čo je v dobrej zhode s kvalitatívne porovnateľnými publikovanými pozorovaniami tejto exoplanéty. Fyzikálne parametre exoplanéty boli odvodené cez Kwee-van-Woerdenovú metódu a pomocou metódy publikácie Agol a Mandel, 2002. Výpočet vykonal skript webovej aplikácie stránky TRESCA. Výsledky sú zobrazené v tabuľke spolu s fotometrickou krivkou.

Namerané fyzikálne parametre:

Katalógové dáta

Namerané dáta

Rp:

1.295 +/- 0.081 RJup

1.299 -0.024+0.024 RJup

R*:

0.813 +/- 0.027 RS

-

A:

0.0226 +/- 0.0013 AU

-

Per:

1.30619 dňa

-

i :

82.15 +/- 0.21 °

82.33 -0.28|1.68+0.30|1.77 °

Vizualizácia systému:

Vľavo - katalógové dáta, vpravo - nami namerané dáta s odchýlkou.

Zdroje:

Exoplanet transit database

TRESCA

Agol a Mandel, 2002

Extrasolar planets encyclopedia

 

Powered by Etomite CMS.